Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. PŁAC

OFERTA PRACY NA STANOWISKO – SPECJALISTA DS. PŁAC

Kwota wynagrodzenia 3000zł brutto miesięcznie.
Praca na umowę o pracę, stała na cały etat, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Miejsce pracy;  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra

Zakres czynności:
Samodzielna obsługa pracowników  w obszarze płacowym;
Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (sporządzanie dokumentów płacowych; zaświadczeń, deklaracji ZUS, US, PFRON, GUS,  kart zasiłkowych, RP-7, etc.);
Rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich;
Wprowadzanie i analizowanie danych w systemie kadrowo – płacowym;
Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy;
Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami ora instytucjami rządowymi;
Przygotowywanie listy płac z tytułu umów o pracę (w zastępstwie umów cywilno-prawnych);
Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, US, PFRON, GUS;
Zgłaszanie do ZUS informacji o powstaniu, zmianach oraz ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
Sporządzanie zestawień i raportów oraz sprawozdań kadrowo-płacowych.

Wymagania:
Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą płacową pracowników;
Praktyczna znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych, podatkowych i prawa pracy;
Doskonała organizacja pracy, sumienność i dokładność;
Znajomość programu Płatnik, znajomość pakietu MS Office;
Pełne zaangażowanie w powierzone zadania, samodzielność; Umiejętność pracy w zespole.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Halina Stefaniak 68 415 21 11.
Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie CV na adres meilowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznanie się z klauzulą informacyjną.


W CV proszę o umieszczenie następującej informacji:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych - CV- dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. płac
 
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody
w dowolnym momencie, które to wycofanie nie ma wpływu jednak na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez złożenie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze oświadczenia o wycofaniu udzielonej zgody.

Oświadczam, iż zapoznałam/em  się z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy. 

Podstawa prawna:
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
  
                                                                                                                       …………………………………………
                                                                                                                    (data i czytelny podpis)
  


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych  (Dz.U. UE L 119 s.1)  zwanym dalej RODO informuję, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17, 65 - 067 Zielona Góra , NIP : 929-005-27- 99, KRS 0000001124.
3. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem: 68 329-59-00,
w drodze korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17, 65 - 067 Zielona Góra.
4. Cel przetwarzania Pani /Pana danych osobowych :
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.
5. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z :
a) art. 22 ¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),
 w zakresie uprawniającym Administratora do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych, tj. (1) imię (imiona) i nazwisko,  (2) imiona rodziców (3) data urodzenia (4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), (5) wykształcenie (6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b)  § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. 2017 r.poz. 894 z póz. zm.) w zakresie uprawniającym Administratora do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów: 1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie; 3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy; 4) świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego; 5 )orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;6 )innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.
2)  art. 6 ust. 1 lit a RODO -  wyrażona zgoda -   w przypadku podania danych innych niż wynikające z  pkt 5 ust. 1.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje. Po zakończeniu rekrutacji w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom działu kadr upoważnionym do prowadzenia procesu rekrutacji, osobie kierującej jednostką organizacyjną, do której rekrutacja jest prowadzona oraz członkom Zarządu Administratora.
8. Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia udzielonej zgody, które to cofnięcie może nastąpić
w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora.
11. Przysługuje Pani/Prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z RODO.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 5 ust. 1 jest obowiązkowe, podanie innych danych jest dobrowolne.
13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.