Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Kształcenia BBW (Frankfurt nad Odrą) i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej wspólnie realizuje projekt „Transgraniczny Asystent ds. Marketingu Niemcy-Polska” nr WTBR.03.01.00-52-007/09 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Celem projektu jest nawiązanie i rozwój kooperacji gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa polskie i niemieckie. Główne działania projektu obejmują po obu stronach granicy podnoszenie kwalifikacji zawodowych (poprzez praktyczną naukę u przedsiębiorcy) przez łącznie 40 osób, na stanowiskach asystentów ds. marketingu.
Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego zaoferują stanowiska asystentów ds. marketingu dla 15 osób bezrobotnych na okres 18 miesięcy. Zakres obowiązków Asystentów będzie obejmował prowadzenie działań marketingowych skutkujących pozyskiwaniem kontrahentów, kooperantów wśród niemieckich przedsiębiorstw. W trakcie podnoszenia kwalifikacji Asystenci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu, m.in.: inicjacji działalności gospodarczej za granicą (Polska – Niemcy), finansowania, kwestii prawnych, opodatkowania w handlu zagranicznym, współpracy interkulturowej.
W związku z powyższym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie.
W trakcie projektu uczestnicy, poprzez praktyczne podnoszenie kwalifikacji (na okres 18 miesięcy) oraz udział w szkoleniach, przygotowani zostaną do pracy na stanowiskach asystentów ds. marketingu, działających w sferze kooperacji przedsiębiorstw polskich i niemieckich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż.

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie to:
- zdobycie kwalifikacji na stanowisku Asystenta ds. Marketingu (umowa o podnoszenie kwalifikacji w wymiarze czasu odpowiadającym pełnemu etatowi) na okres 18 miesięcy w małym lub średnim przedsiębiorstwie w województwie lubuskim.
- bezpłatne szkolenia m.in. z obszaru: inicjacji gospodarczej działalności za granicą (Polska – Niemcy), finansowania, kwestii prawnych, opodatkowania w handlu zagranicznym, współpracy interkulturowej,
- podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji,

Nabór uczestników do projektu odbywać się będzie w trzech etapach:
Etap I – zgłoszenia (do dnia 30.04.2013 r.)
Kandydat na uczestnika projektu, spełniający poniższe kryteria zostanie zakwalifikowany do II etapu naboru:
- jest zarejestrowany, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla jej stałego lub czasowego miejsca zameldowania, priorytet będą miały osoby, których okres zarejestrowania w PUP jest dłuższy niż 6 miesięcy;
- mieszka w województwie lubuskim;
- jest osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu;
- jest osobą chętna do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach;
- dostarczy wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (formularz zgłoszeniowy);
- przedłoży list motywacyjny i życiorys (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
- posiada znajomość pakietu MS Office,
- posiada znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
- mile widziane prawo jazdy kat. B;
Każda z osób uczestniczących w I etapie zostanie poinformowana telefonicznie o terminie II etapu

Etap II – kwalifikacja wstępna (do dnia 30.04.2013 r.)
- dwudniowe warsztaty przeprowadzone metodą Assesment Center (oceniane będą kompetencje językowe oraz kompetencje miękkie kandydatów).
Do III etapu naboru zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najlepsze wyniki kwalifikacyjne.
Uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do III etapu.

Etap III – kwalifikacja ostateczna (do dnia 30.04.2013 r.)
- rozmowa kwalifikacyjna z przedsiębiorcą u którego odbywać się będzie podnoszenie kwalifikacji.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydata na Asystenta ds. marketingu podejmuje przedsiębiorca.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Dokumenty należy składać pocztą lub osobiście na adres:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze,
ul. Stary Rynek 17
65-958 Zielona Góra
z dopiskiem: „NABÓR – Asystent ds. Marketingu”

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Biurze Projektu w godzinach od 9:00 do 14:00:
1) Halina Stefaniak tel. (68) 329 – 59 – 11
2) Jarosław Iwasiewicz tel. (68) 329 – 59 – 09