Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny w 2021r.

Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze wynosi od dnia  1 stycznia 2021 r. – 280,00 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).


Podstawa prawna:

§ 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003, Nr 89, poz. 828) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596).

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze”

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy.

Wniosek został oceniony pozytywnie i 13 sierpnia 2020 r. zosta podpisana pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze umowa nr POIR.03.04.00-08-0089/20-00 o wartości 217 763,34 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: „Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa”, którego celem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Okres realizacji projektu: 01 lipca ÷ 30 września 2020 r.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jako partner bierze udział w projekcie
pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”. Projekt
nr RPLB.08.04.01–IZ.00–08–0011/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa
8; Działanie 8.4).

 

Okres realizacji projektu:

od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

 

Całkowita wartość projektu:

1 895 812,80 zł.

 

Kwota dofinansowania:

1 768 012,80 zł.

 

Do kogo skierowany?

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.

 

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

 

Cel projektu: doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy
i kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Leśnych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach
i stażach / praktykach zawodowych, zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz doposażenie ZSL w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

W projekcie realizowane są następujące zadania:

  1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia
  2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów0
  3. Doradztwo edukacyjno -zawodowe
  4. Modernizacja kształcenia zawodowego
  5. Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców
  6. Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

 

Liczba osób, które uczestniczących w projekcie:

- 200 uczniów,

- 6 nauczycieli.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielonej Górze realizuje część szkoleń w zadaniu 2 „Dodatkowe zajęcia dla uczniów”.

W latach 2017 ÷ 2020 w zajęciach realizowanych przez ZDZ uczestniczyło 38 uczniów na kursach „Spawanie MAG”.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

 Gabriel  Bożek

2.       Jakub Dziwiarz

3.       Patrycja Filipska

4.       Wojciech Kołodziński

5.       Patrycja Korol

6.       Hubert  Malinowski

7.       Wiktoria Migdał

8.       Kacper Pawlak

9.       Dawid Polasik

10.   Mateusz Rawski

11.   Roksana Stańczyk

12.   Mateusz Strzelecki

13.   Oskar Uznański

14.   Kacper Warych

15.   Marlena Witkowska

16.   Wiktoria Żądło

Podkategorie

Strona 1 z 6