Projekty

Projekt "Góra pomocy 2"

Projekt „Góra Pomocy 2”

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt pt. „Góra pomocy 2”. Powyższe zadanie realizowane będzie zgodnie z założeniami projektu RPLB.07.01.00-08-0005/19-00 pn. „Góra pomocy 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Równowaga Społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Okres realizacji projektu:

Od 01.07.2019r. do 31.12.2021r.

 

Całkowita wartość projektu:
3 000 000,00 zł.

 

Kwota dofinansowania:
2 550 000,00 zł.

 

Do kogo skierowany?

Projekt jest skierowany do  osób zamieszkujących miasto Zielona Góra, kwalifikujących się lub objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia osób objętych wsparciem.

 

Główny cel projektu:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników, celem zwiększenia możliwości zatrudnienia.

 

Liczba osób, które mogą skorzystać z kursów zawodowych:
- min. 140 osoby.

 

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Góra Pomocy 2”:

-Obsługa biura i sekretariatu

-Kurs komputerowy ECDL

-Kurs przygotowujący pracownika ochrony

-Spawanie MAG

-Operator wózków jezdniowych i obsługa magazynu

-Pomoc nauczyciela przedszkola i żłobka

-Opiekun osób starszych

-Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

-Kierowca kat. D

-Kierowca kat. C+E

-Stylizacja paznokci rąk i nóg

-Kurs obsługi koparko-ładowarki

 

 

 

Istnieje możliwość przeanalizowania i ewentualnego zorganizowania innych kursów   wykonywanych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do:

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13 w godz. 7.30 – 10.30, pok. 1a-c, tel. 68 411 51 44.

 

Kontakt do opiekuna kursu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze:

-Brożyna Justyna, tel. 68 415 21 28.

 

Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jako partner bierze udział w projekcie
pt. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Henrykowie”. Projekt nr RPLB.08.04.01–IZ.00–08–0016/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 8; Działanie 8.4).

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 2 096 142,43 zł.

Kwota dofinansowania: 1 954 862,43 zł.

Do kogo skierowany?

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów ZSCKR w Henrykowie. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Cel projektu: doskonalenie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie skierowane do uczniów
i nauczycieli oraz doposażenie ZSCKR w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

W projekcie realizowane są następujące zadania:

 1. Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.
 2. Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 4. Dodatkowe zajęcia dla uczniów.
 5. Podnoszenie i nabywanie kompetencji przez nauczycieli.
 6. Modernizacja kształcenia zawodowego.

Liczba osób, które uczestniczących w projekcie:

– 400 uczniów,

– 8 nauczycieli.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielonej Górze realizuje część szkoleń w zadaniu 4 „Dodatkowe zajęcia dla uczniów”.

„W latach 2017 ÷ 2020 w zajęciach realizowanych przez ZDZ uczestniczyło 248 uczniów
na następujących kursach:

 1. Bukieciarstwo – florystyka” – 20 osób;
 2. „Catering” – 10 osób;
 3. „Dietetyk” – 20 osób;
 4. „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” – 10 osób;
 5. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami UDT” – 30 osób;
 6. „Obsługa kas fiskalnych” – 49 osób;
 7. „Obsługa pilarki spalinowej – przerzynka drewna” – 20 osób;
 8. „Pilarz – drwal” – 20 osób.
 9. „Spawanie metodą MAG” – 29 osób;
 10. „Stosowanie środków ochrony roślin – podstawy” – 20 osób;
 11. „Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz prawidłowości pracy” – 20 osób;

Transgraniczny Asystent ds. Marketingu Niemcy-Polska

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze we współpracy z Centrum Kształcenia BBW (Frankfurt nad Odrą) i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej wspólnie realizuje projekt „Transgraniczny Asystent ds. Marketingu Niemcy-Polska” nr WTBR.03.01.00-52-007/09 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

Celem projektu jest nawiązanie i rozwój kooperacji gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa polskie i niemieckie. Główne działania projektu obejmują po obu stronach granicy podnoszenie kwalifikacji zawodowych (poprzez praktyczną naukę u przedsiębiorcy) przez łącznie 40 osób, na stanowiskach asystentów ds. marketingu.
Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego zaoferują stanowiska asystentów ds. marketingu dla 15 osób bezrobotnych na okres 18 miesięcy. Zakres obowiązków Asystentów będzie obejmował prowadzenie działań marketingowych skutkujących pozyskiwaniem kontrahentów, kooperantów wśród niemieckich przedsiębiorstw. W trakcie podnoszenia kwalifikacji Asystenci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu, m.in.: inicjacji działalności gospodarczej za granicą (Polska – Niemcy), finansowania, kwestii prawnych, opodatkowania w handlu zagranicznym, współpracy interkulturowej.
W związku z powyższym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie.
W trakcie projektu uczestnicy, poprzez praktyczne podnoszenie kwalifikacji (na okres 18 miesięcy) oraz udział w szkoleniach, przygotowani zostaną do pracy na stanowiskach asystentów ds. marketingu, działających w sferze kooperacji przedsiębiorstw polskich i niemieckich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż.

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie to:
- zdobycie kwalifikacji na stanowisku Asystenta ds. Marketingu (umowa o podnoszenie kwalifikacji w wymiarze czasu odpowiadającym pełnemu etatowi) na okres 18 miesięcy w małym lub średnim przedsiębiorstwie w województwie lubuskim.
- bezpłatne szkolenia m.in. z obszaru: inicjacji gospodarczej działalności za granicą (Polska – Niemcy), finansowania, kwestii prawnych, opodatkowania w handlu zagranicznym, współpracy interkulturowej,
- podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych kompetencji,

Nabór uczestników do projektu odbywać się będzie w trzech etapach:
Etap I – zgłoszenia (do dnia 30.04.2013 r.)
Kandydat na uczestnika projektu, spełniający poniższe kryteria zostanie zakwalifikowany do II etapu naboru:
- jest zarejestrowany, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla jej stałego lub czasowego miejsca zameldowania, priorytet będą miały osoby, których okres zarejestrowania w PUP jest dłuższy niż 6 miesięcy;
- mieszka w województwie lubuskim;
- jest osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu;
- jest osobą chętna do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach;
- dostarczy wypełnioną dokumentację rekrutacyjną (formularz zgłoszeniowy);
- przedłoży list motywacyjny i życiorys (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
- posiada znajomość pakietu MS Office,
- posiada znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
- mile widziane prawo jazdy kat. B;
Każda z osób uczestniczących w I etapie zostanie poinformowana telefonicznie o terminie II etapu

Etap II – kwalifikacja wstępna (do dnia 30.04.2013 r.)
- dwudniowe warsztaty przeprowadzone metodą Assesment Center (oceniane będą kompetencje językowe oraz kompetencje miękkie kandydatów).
Do III etapu naboru zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najlepsze wyniki kwalifikacyjne.
Uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do III etapu.

Etap III – kwalifikacja ostateczna (do dnia 30.04.2013 r.)
- rozmowa kwalifikacyjna z przedsiębiorcą u którego odbywać się będzie podnoszenie kwalifikacji.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru kandydata na Asystenta ds. marketingu podejmuje przedsiębiorca.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Dokumenty należy składać pocztą lub osobiście na adres:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze,
ul. Stary Rynek 17
65-958 Zielona Góra
z dopiskiem: „NABÓR – Asystent ds. Marketingu”

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Biurze Projektu w godzinach od 9:00 do 14:00:
1) Halina Stefaniak tel. (68) 329 – 59 – 11
2) Jarosław Iwasiewicz tel. (68) 329 – 59 – 09

Podkategorie